“Polscy Ślązacy oskarżają” - recenzja książki pod tym tytułem Franciszka Antoniego Marka

   Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza wydało książkę profesora Franciszka Antoniego Marka, pracownika AJD, byłego pierwszego wybranego demokratycznie rektora Uniwersytetu Opolskiego, przez jedną kadencję sędziego Trybunału Stanu, zatytułowaną „Polscy Ślązacy oskarżają”.
   Książka dotyka bardzo delikatnego problemu polskości Ślązaków, który znany Profesorowi z autopsji, a czytelnikowi pozwala poznać prawdę o dziejowych perturbacjach ludzi zamieszkujących Śląsk, ich wyborach, postawie, moralności i honorze, zachowaniu tożsamości narodowej, a także ich losach, poglądach i historycznych zawiłościach oraz uwarunkowaniach.
   Profesor przywołuje do życia pojęcie patriotyzmu, obiektywizmu dziejowego, mądrości politycznej, zwykłej przyzwoitości, chrześcijańskiej cywilizacji, a także wierności ideałom.
   Pisze o duchowych przywódcach śląskiego pochodzenia tj. Wojciechu Korfantym, prymasie Auguście Hlondzie i kardynale Bolesławie Kominku, ich niewątpliwych zasługach na trudnej drodze do pojednania narodów – polskiego i niemieckiego, które owi przywódcy rozpoczęli. Zawiera bolesną konstatację, że zdaniem ignorantów polscy Ślązacy nie istnieją, co udowadniają metodą ośmieszania i metodą przemilczania wobec faktu istnienia tej części społeczeństwa polskiego.
   Szuka odniesień do szeroko pojętej polityki dnia dzisiejszego, nastawionej nie na wyżej wymienione wartości, a partykularne interesy ludzi sprawujących władzę.
   Stawia też wprost gorzkie pytania tym, którzy nie chcą uznać historycznych faktów o jednoznacznym wydźwięku.
   Ujawnia ciekawe losy śląskich urzędników, ich narodowe przeistoczenia, i z tego oraz ze względu na jej hermetyczność, limitowaną małym nakładem, książka jest godną polecenia.

Marek Franciszek Antoni: Polscy Ślązacy oskarżają.
Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006

Recenzja opublikowana w częstochowskim dwumiesięczniku kulturalnym “Aleje 3”
nr 62(VII-VIII)/2007 s. 46