Wspomnienie o Stefanie Jerzym Buksińskim - dyrektorze Biblioteki Głównej WSP w Częstochowie

   Dr Stefan Jerzy Buksiński, w latach 1975-1983 dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, zmarł 5 maja 2004 roku.
   Urodzony w 1922 r., ukończył szkołę powszechną tuż przed wybuchem II wojny światowej, podczas której zdał egzamin maturalny jako ekstern.
   Od stycznia 1941 roku do wyzwolenia działał w tajnych organizacjach ZWZ i AK.
   Pracę nauczycielską rozpoczął w 1942 roku i kontynuował do 1944 roku na kompletach tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej.
   Po wyzwoleniu S.J. Buksiński studiował polonistykę i historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując magisterskim w 1949 r. W latach 1947-1952 pracował w szkołach średnich Nałęczowa, a ponadto pełnił funkcję redaktora w Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza” w Warszawie (lata 1951-1952).
   Od roku 1952 do 1975 r. S.J. Buksiński związany był Puławami gdzie nauczał języka polskiego, historii, logiki i prowadził humanistyczne zajęcia fakultatywne.
   Dopełnieniem tej aktywności była działalność oświatowa w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Uzyskawszy w 1966 roku stopień doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkimi, podejmuje wykłady z teorii literatury w I Studium Nauczycielskim w Lublinie.
   W roku 1975 dr S.J.Buksiński przeprowadził się do Częstochowy i objął stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
   Równocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii polskiej WSP w Częstochowie.
   W 1977 roku zdał egzamin państwowy, uzyskując stopień bibliotekarza dyplomowanego.
   Autor ok. 70 publikacji o charakterze naukowym, popularnonaukowym i publicystycznym, działał także społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Puław (członek współzałożyciel) oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
   Za swoje zasługi i długoletnią pracę dydaktyczną i pedagogiczną został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, a po przejściu na emeryturę w 1983 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   Dr S.J. Buksiński, w latach 1975-1983 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej WSP w Częstochowie, która powstała na bazie księgozbioru częstochowskiego Studium Nauczycielskiego oraz Studium Ekonomicznego i wymagała znacznej, wielokierunkowej rozbudowy księgozbioru naukowego.
   Dyrektor S.J. Buksiński, mając ponad siedmioletnie doświadczenie także w zakresie bibliotekarstwa, swoje urzędowanie rozpoczął od organizacji podstawowych działów biblioteki.
   Swoją pracę merytoryczną w bibliotece skupił na energicznym gromadzeniu zbiorów, wykorzystując ustawowy zapis o przejmowaniu darów z innych bibliotek.
   Wynegocjował z władzami uczelni możliwość zakupu książek w antykwariatach i na aukcjach, co stanowiło zasadniczy krok do tworzenia naukowego księgozbioru z zakresu nauk humanistycznych, którego dyrektor S.J. Buksiński był znawcą. Pamiętając, że dyrektorowanie bibliotece rozpoczął w połowie lat 70-tych, gromadzenie książek np. poetów i pisarzy emigracyjnych, należy uznać za swoisty akt odwagi, bowiem były one objęte zakazem kupna.
   Rok 1979 przyniósł konieczność przeprowadzenia księgozbioru ze zbyt już ciasnych pomieszczeń przy Armii Krajowej 13/15 do budynku dawnego akademika WSN i WSP, zwanego „Desygnatem”, przy Armii Krajowej 36 A..
   W kolejnych latach dyrektor S.J. Buksiński powiększył znacznie stan osobowy biblioteki by dostosować go do potrzeb rozwijającej się uczelni.
   Był wymagającym, aczkolwiek także wyrozumiałym szefem. Jako człowiek ogromnej wiedzy dbał o odpowiednie jej spożytkowanie w pracach nad wprowadzanymi do zbiorów książkami. Nie ulega wątpliwości, że przez 8 lat pracy na stanowisku dyrektora, znacząco rozbudował księgozbiór w zakresie nauk humanistycznych, nie tylko ilościowo, ale także merytorycznie.
   Dbał także o pozostałe dziedziny nauki, współpracując z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.